تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

« يكصد خصوصیات رفتاری در بين افراد موفق »

  « يكصد خصوصیات رفتاری در بين افراد موفق »


  1-   بخداوند ايمان دارند  و معتقدند كه ايمان مبناي همه اعجازهاست و پادزهر شكست و در همه حال شاكر خداوند هستند .

  2-     داراي اهداف مشخص هستند .

  3-     هميشه در پي فرصت هاي مناسب هستند .

  4-     داراي روحيه مداومت و پشتكار هستند .

  5-     در اثر بروز مشكلات متوقف نميشوند .

  6-     با متخصص مشورت مينمايند .

  7-     تسليم مشكلات نميشوند و سخت كوش هستند .

  8-    در مقابل جواب نه ، تسليم نمي شوند .

  9-     از غير ممكن حرف نمي زنند .

  10-  مي دانند كه چه مي خواهند.

  11-  حاكم بر سرنوشت خود هستند .

  12- محدوديت هاي ذهنشان را ؛ معيار سنجش نميدانند .

  13- داراي اشتياق سوزان جهت رسيدن به هدف هستند .

  14-  در پي  رسيدن به هدف خود ؛  راه بازگشتي را قرار نميدهند ؛ شايد راه را عوض كنند ولي هدف را هرگز .

  15-  به رويا هاي خود جامه عمل ميپوشانند ؛ و اجازه بي احترامي را  نميدهند .

  16-  به گفته هاي بيجاي  ؛ اين و آن آنچنان توجه نميكنند .

  17- در لحظات بحراني ؛ بدنبال نقطه عطف موفقيت هستند .

  18-  ذهنشان در شرايط باور است .

  19- خوب گوش ميدهند و راهكارهاي مناسب را پيدا ميكنند.

  20-  عقيده دارند که « هرگز » زمان طولاني است .

  21-  معتقد هستند كه  با ايمان به خود ؛ هرشخصي از ذلت به قدرت ميرسد .

  22-  عوامل ناخوشايند را از ذهن خود دور نگهميدارند .

  23-  از نيروي ديگران نيز استفاده ميكنند ؛ با شرايط  منصفانه .

  24-  ديگران را تشويق ميكنند و مورد احترام و عشق و محبت  و تقدير و ياري  ؛ قرار ميدهند .

  25-  از حسادت  و خود خواهي به دور هستند .

  26-  از اظهار نظر خود ؛ ترسي ندارند .

  27-  عاشق رشد و اوج هستند .

  28-  پيروز ميشوند چون باور دارند .

  29-  اشخاصي با احساس و هيجاني هستند كه خوب خود را كنترل ميكنند .

  30-  معتقد هستند در قبال هيچ ، نصيب هيچ است .

  31-  در ابتداي كار حساب ميكنند كه ؛ پاداش كار به تلاشش مي ارزد ؟.

  32-  ريسك ميكنند و منتظر برنامه قطعي و 100% نيستند و زياد به استدلال اعتماد نميكنند و  معتقد هستند كه ذهن نيمه هشيارشان  ؛ نقشه را طراحي ميكند .

  33-  ارباب خويشتن هستند و مسلط بر خود .

  34- معتقدند كه تمامي موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزي شكست خورده بودند .

  35- ميدانند كه جواب سوالات خود را ؛ از كجا تهيه كنند .

  36- ميتوانند يك گروه متخصص مورد نياز را دور هم جمع كنند .

  37-  موفقيت را يك عادت ميدانند .

  38-  با كساني همكاري ميكنند كه با سختي ها كنار نميايند .

  39-  ذهن خود را ماهيچه ميدانند و مانند يك ورزشكار تمرين ميكنند تا قوي تر شوند .

  40-  با اراده راههاي محال را پيدا ميكنند .

  41-  خواسته اشان را با تمام و جود به خود و ديگران و خداوند  ميگويند.

  42-  در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برايشان مهم است .

  43-  در برابر شكستها ي موقتي ؛ ميگويند اين راه اشتباه بود و راه ديگر را امتحان ميكنند .

  44-  معتقد هستند كه رهبر خوب ؛ قبلا پيرو خوبي بوده است .

  45-  شجاعتشان موقتي نيست و ادامه دار است .

  46-  خويشتن را براحتي كنترل ميكنند .

  47-  احساس انصاف و عدالت  در درون آنهاست .

  48-  در تصميم گيري هاي خود ؛ قاطع هستند .

  49- داراي برنامه قبلي و عملي هستند .

  50-  هميشه از ديگران فعال تر هستند .

  51-  داراي شخصيت خوشايند و محترم هستند .

  52-  نسبت به اطرافيان ؛ احساس همدلي و همدردي واقعي هستند .

  53-  بر تمام جزئيات  امور خويش احاطه دارند .

  54-  حتي مسئوليت اشتباهات و نواقص همكاران و پيروان خود را مي پذيرند و به گردن ديگري نمي اندازند و دنبال بهانه آوردن نيستند .

  55-  براحتي اصول همكاري را رعايت ميكنند ؛ و رضايت همكاران و پيروان را بدست مي آورند .

  56-  هميشه در پي آن هستند كه به ديگران خدمت كنند .

  57-  از رقابت نميترسند و از اينكه ديگري جايشان را بگيرند ؛ واهمه اي ندارند .

  58-   موفقيت و زحمات  پيروان  و همكاران را به پاي خود نمي نويسند و موفقيت را بين گروه تقسيم ميكنند .

  59-  بسيار وفادار و صميمي  هستند .

  60-  در دل همكاران و پيروان ؛ ترس و هراس نمي كارند .

  61-  به سمت و عنوان ؛ جهت ايجاد احترام ؛ معتقد نيستند .

  62-  به وضع ظاهري خود ؛ اهميت مي دهند .

  63-  ادب را همچون ؛ خدمات ميدانند .

  64-  بهاي پيشرفت و ترقي را مي دهند .

  65-  خواسته هاي خويش را بدون خدشه وارد كردن به حقوق ديگران ؛ بر آورده ميكنند .

  66-  تنبل نيستند و كار امروز را به فردا موكول نمي كنند .

  67-  در انتظار رسيدن زمان مناسب نيستند ؛ زمان مناسب را مي سازند .

  68-  مشكلات آنها را خسته نميكند ؛ آنها مشكلات را خسته ميكنند .

  69-  در تصميم گيري ها ؛  سرعت عمل دارند و در اجراي آن ؛ تجديد نظر نميكنند .

  70-  به احتياط بيش از حد ؛ اهميت نمي دهند .

  71-  چشمانشان را باز نگهداشته و نمي ترسند .

  72-  براي آينده هميشه پس انداز ميكنند .

  73-  توسط رفتار خوب باديگران ؛ رابطه خوب ميسازند و از اين فرصت ؛ بموقع استفاده ميكنند .

  74-  صادق هستند و از دروغ متنفر هستند .

  75-  همه نقاط ضعف و قدرت خود را ميدانند و هميشه در پي اصلاح و تقويت آن هستند .

  76-  براي اهداف خود زمان تعيين ميكنند .

  77-  فرق خود باوري و خوستائي را ميدانند .

  78-  تعادل رفتاري خود را خوب حفظ ميكنند .( ظاهرشان نشان نميدهد كه دارا هستند و يا ندار ) .

  79-  تفاوت حيا و نجابت  را با كمروئي ؛ خوب ميدانند .

  80-  اهل تكبر نيستند و ميدانند كه مثلا :  فروشنده اي كه متكبر باشد ؛ مشتري هاي خود را از دست ميدهد ویا........ .

  81-  ديگران را بزرگ ميكنند .

  82-  در برخورد اول اثر خوبي بر روي طرف مقابل ميگذارد .

  83-  كسي با انها ؛ احساس ناراحتي نمي كند .

  84-  بخشنده هستند ؛  هم نسبت به خود و هم ديگران .

  85-   از افراد منفي دوري ميكنند .

  86-  تا حدودي شوخ طبع هستند .

  87-  براي جدي بودن ؛ از اخم  استفاده نمي كنند .

  88-  در مقابل ضعيف تر از خود مغرور نيستند و در مقابل بالا دست خود ذليل نيستند و ادب را رعايت ميكنند  .

  89-  اكثرا ؛ افراد سختي كشيده  هستند و در ناز و نعمت نبوده اند .

  90-  خوب بلدند كه از خودشان دفاع  و مراقبت كنند .

  91-  از تنهائي حوصله اشان سر نميرود .

  92-  خنده رو هستند و قاطع .

  93-  به انچه ميدانند ؛ جدا  عمل ميكنند .

  94-  در باره ديگران كمتر حرف ميزنند و متقابلا در رابطه با طرحهاي بزرگ سخن ميگويند .

  95-  سعي ميكنند كه دانش و اطلاعات  خود را به روز رسانند .

  96-  وعده و قول بيخود به كسي نميدهند .

  97-  علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال كاشت هستند .

  98-  در اموري كه به شخص ديگري مربوط است ؛ بيخود تصميم گيري  نميكنند .

  99-  در ندانسته هايش ؛ براحتي ميگويد كه نميدانم و لازم بداند پس از آن تحقيق ميكند .

  100-  بدنبال هدر نمودن وقت و وقت كشتن نيست و قدر زمان را خوب ميداند .

   


  اگر شما تمام اين موارد را در خود ويا شخصي ديديد ؛ شما يا او؛  لايق رهبري هستيد.


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 5 بهمن 1390 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز یکشنبه 30 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :160749
 • بازدید امروز :243352
 • بازدید داخلی :20235
 • کاربران حاضر :147
 • رباتهای جستجوگر:326
 • همه حاضرین :473

تگ های برتر